เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ / จังหวัดปทุมธานี
คณะสงฆ์อำเภอเมืองปทุมธานี
คณะสงฆ์อำเภอสามโคก
คณะสงฆ์อำเภอลาดหลุมแก้ว
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง
คณะสงฆ์อำเภอลำลูกกา
คณะสงฆ์อำเภอธัญบุรี
คณะสงฆ์อำเภอหนองเสือ

~กลับสู่หน้าแรก~


เจ้าคณะผู้ปกครอง  เขตอำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
๒๕๕๓

ที่

วัด

ชื่อเจ้าอาวาส

ตำแหน่งการปกครอง

หมายเหตุ

โสภาราม พระครูโสภณพิทักษ์

เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี

โทร.๐๒๕-๘๑๖-๒๔๒

 

เทียนถวาย พระครูปทุมรัตนพิทักษ์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี

โทร.๐๒๕-๐๑๒-๒๕๙

บางโพธิ์ใน พระครูโพธิธรรมโกศล

เจ้าคณะตำบลบางปรอก

โทร.๐๒๕-๘๑๕-๓๔๗

โพธิ์เลื่อน พระครูอมรธรรมกิจ   โทร.๐๒๕-๘๙๐-๒๐๑

หงษ์ปทุมาวาส พระครูปทุมวรคุณ   โทร.๐๒๕-๘๑๖-๓๕๓

ฉาง พระอธิการวุฒินา ปญฺญาวโร   โทร.๐๒๕-๘๑๖-๕๙๒

หนองปรง พระครูสิริปทุมาภรณ์

เจ้าคณะตำบลบางหลวง

โทร.๐๒๕-๘๑๖-๕๒๓

น้ำวน พระมหาสายัณห์ โชติธมฺโม   โทร.๐๒๕-๘๑๖-๙๔๒

บางเดื่อ พระปลัด สิทธา  เทวสโร   โทร.๐๒๕-๘๑๕-๙๑๖

บางหลวง พระมหาถาวร   ถิรจิตฺโต  ป.ธ.๙   โทร.๐๒๙-๗๗๔-๔๙๙

๑๐

ราษฎร์ศรัทธาทำ พระครูปทุมธรรมโชติ   โทร.๐๒๙-๗๘๓-๖๙๐

๑๑

ไพร่ฟ้า พระครูมนูญธรรมานันท์   โทร.๐๒๙-๗๘๓-๘๐๘

๑๒

ชินวราราม  จล. พระชินวงศ์วราภรณ์

เจ้าคณะตำบลบางขะแยง

โทร.๐๒๕-๘๑๒-๒๔๒

๑๓

บางนางบุญ พระครูโสภณบุญญาภิรักษ์   โทร.๐๒๕-๘๑๕-๖๕๑

๑๔

ป่ากลางทุ่ง พระครูปทุมเขมคุณ   โทร.๐๒๕-๘๑๕-๘๖๗

๑๕

ตลาดเหนือ พระปลัดสาธิต ปิยวณฺโณ   โทร.๐๒๕-๙๘๒-๓๕๕

๑๖

ตลาดใต้ พระมหาธีรศักดิ์  อธิปุญฺโญ   โทร.๐๒๙-๗๕๒-๖๐๑

๑๗

บางตะไนย์ พระครูปราโมทย์สารคุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางคูวัด

โทร.๐๒๕-๘๔๔-๐๐๐

๑๘

บางคูวัดใน พระครูสุธรรมาภิรัต

 เจ้าคณะตำบลบางคูวัด

โทร.๐๒๕-๙๘๒-๙๒๙

๑๙

เกาะเกรียง พระอธิการเกรียงศักดิ์ ธมฺมเตโช   โทร.๐๒๙-๗๖๕-๕๖๐

๒๐

บางคูวัดกลาง พระอธิการสัญญา ฐานมงฺคโล   โทร.๐๒๙-๕๘๒-๒๔๕

๒๑

บางคูวัดนอก พระอธิการขวัญ นาถธมฺโม   โทร.๐๒๕-๙๘๒-๒๔๓

๒๒

บางพูน พระครูโกศลสิทธิการ

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๑

โทร.๐๒๕-๖๗๒-๖๐๘

๒๓

บางกุฎีทอง พระครูปทุมวรกิจ 

 เจ้าตำบลบ้านกลาง

โทร.๐๒๕-๐๑๒-๖๕๐

๒๔

สังลาน พระมหารุ่งเพชร  ฐานตฺตโม   โทร.๐๒๕-๐๑๒-๑๑๗

๒๕

บางกะดี พระครูสมุห์น้อย ฐานุตฺตโร   โทร.๐๒๕-๐๑๒-๕๘๕

๒๖

เกริน พระครูปทุมธรรมาภรณ์   โทร.๐๒๕-๐๑๑-๖๕๖

๒๗

บุญชื่นชู พระปลัดไพฑูรย์ อินฺทสุวณฺโณ   โทร.๐๒๕-๖๗๔-๒๓๓

๒๘

เทียนถวาย พระครูปทุมรัตนพิทักษ์

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี

โทร.๐๒๕-๐๑๒-๒๕๙

๒๙

เปรมประชา พระมหาสมชาย สนฺติกโร ป.ธ.๗

เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๒

โทร.๐๒๙-๕๘๘-๐๗๖

๓๐

นาวง พระอธิการสมพงษ์ รวิวณฺโณ   โทร.๐๒๕-๖๕๕-๙๙๙

๓๑

รังสิต พระปลัดบุญล้อม ยุตฺตธมฺโม   โทร.๐๒๕-๓๖๔-๓๘๓

๓๒

ดาวดึงส์ พระอธิการสุรศักดิ์  ถาวโร   โทร.๐๘๖-๐๐๘-๐๔๐๗

๓๓

มะขาม พระครูวิมลกิจจานุรักษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกลาง

โทร.๐๒๕-๘๑๕-๑๔๔

๓๔

ศาลเจ้า พระครูใบฎีกานภาลัย รตนวณฺโณ   โทร.๐๒๙-๗๕๖-๓๐๒

๓๕

โบสถ์ พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที   โทร.๐๒๕-๘๑๖-๖๗๙

๓๖

เวฬุวัน พระครูปลัดวินัย อุตฺตโม   โทร.๐๒๙-๗๕๐-๒๗๗

๓๗

ดาวเรือง พระปลัดวิน  ทีปธมฺโม     โทร.๐๒๙-๗๕๐-๑๓๙

๓๘

เสด็จ พระปลัดวัชรินทร์ ปญฺญาวตฺฑโก   โทร.๐๒๙-๗๕๑-๒๒๖

๓๙

บุญบางสิงห์ พระครูปลัดสมศักดิ์ มงฺคโล   โทร.๐๒๙-๗๕๐-๕๒๓


Powered by AIWEB